شماره حساب شرکت

 شماره حساب شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات IT Masters :

-  بانک پارسیان (شعبه میرداماد غربی)

- شماره حساب : 80020255416

- شماره کارت : 6221061053810943

- به نام : آقایان نیما رحیمی و کسری مالک نژاد