سرویس ADSL2+ IT Masters

سرویس های ADSL2+ ITMasters (شهر تهران)

ثبت نام سرویس

سرعتمدتترافیکضریب دسترسیتخفیفتعرفه (ریال)
2048kbps 3 ماهه 60GB 99.9% 4% 2,785,000
2048kbps 3 ماهه 30GB 99.9% 4% 1,615,000
2048kbps 3 ماهه 15GB 99.9% 4% 1,030,000
2048kbps 3 ماهه 9GB 99.9% 4% 730,000
2048kbps 1 ماهه 100GB 99% - 2,875,000
2048kbps 1 ماهه 50GB 99.5% - 1,780,000
2048kbps 1 ماهه 20GB 99.9% - 965,000
2048kbps 1 ماهه 10GB 99.9% - 565,000
2048kbps 1 ماهه 5GB 99.9% - 360,000
1024kbps 12 ماهه 1200GB 99% 9% 27,470,000
1024kbps 12 ماهه 600GB 99% 9% 15,690,000
1024kbps 12 ماهه 240GB 99.5% 9% 8,620,000
1024kbps 12 ماهه 120GB 99.5% 9% 5,085,000
1024kbps 12 ماهه 60GB 99.9% 9% 3,320,000
1024kbps 12 ماهه 36GB 99.9% 9% 2,225,000
1024kbps 6 ماهه 600GB 99% 6% 14,190,000
1024kbps 6 ماهه 300GB 99% 6% 8,100,000
1024kbps 6 ماهه 120GB 99.5% 6% 4,450,000
1024kbps 6 ماهه 60GB 99.5% 6% 2,620,000
1024kbps 6 ماهه 30GB 99.9% 6% 1,710,000
1024kbps 6 ماهه 18GB 99.9% 6% 1,215,000
1024kbps 3 ماهه 300GB 99% 4% 7,245,000
1024kbps 3 ماهه 150GB 99% 4% 4,135,000
1024kbps 3 ماهه 60GB 99.5% 4% 2,270,000
1024kbps 3 ماهه 30GB 99.5% 4% 1,340,000
1024kbps 3 ماهه 15GB 99.9% 4% 870,000
1024kbps 3 ماهه 9GB 99.9% 4% 645,000
1024kbps 1 ماهه 100GB 99% - 2,540,000
1024kbps 1 ماهه 50GB 99% - 1,450,000
1024kbps 1 ماهه 20GB 99.5% - 795,000
1024kbps 1 ماهه 10GB 99.9% - 470,000
512kbps 12 ماهه 1200GB 99% 9% 19,225,000
512kbps 12 ماهه 600GB 99% 9% 14,770,000
512kbps 12 ماهه 240GB 99% 9% 6,265,000
512kbps 12 ماهه 120GB 99.5% 9% 3,905,000
512kbps 12 ماهه 60GB 99.5% 9% 2,730,000
512kbps 12 ماهه 36GB 99.9% 9% 1,910,000
512kbps 6 ماهه 600GB 99% 6% 9,925,000
512kbps 6 ماهه 300GB 99% 6% 7,540,000
512kbps 6 ماهه 120GB 99% 6% 3,230,000
512kbps 6 ماهه 60GB 99.5% 6% 2,015,000
512kbps 6 ماهه 30GB 99.5% 6% 1,405,000
512kbps 6 ماهه 18GB 99.9% 6% 1,000,000
512kbps 3 ماهه 300GB 99% 4% 5,070,000
512kbps 3 ماهه 150GB 99% 4% 3,840,000
512kbps 3 ماهه 60GB 99% 4% 1,650,000
512kbps 3 ماهه 30GB 99.5% 4% 1,025,000
512kbps 3 ماهه 15GB 99.5% 4% 715,000
512kbps 3 ماهه 9GB 99.9% 4% 540,000
512kbps 1 ماهه 100GB 99% - 1,780,000
512kbps 1 ماهه 50GB 99% - 1,335,000
512kbps 1 ماهه 20GB 99% - 580,000
512kbps 1 ماهه 10GB 99.5% - 360,000
512kbps 1 ماهه 5GB 99.5% - 250,000
128kbps 12 ماهه 420GB 98% 9% 8,620,000
128kbps 12 ماهه 360GB 98% 9% 7,440,000
128kbps 12 ماهه 240GB 98% 9% 5,085,000
128kbps 12 ماهه 120GB 99% 9% 3,320,000
128kbps 12 ماهه 60GB 99% 9% 2,140,000
128kbps 12 ماهه 36GB 99% 9% 1,550,000
128kbps 6 ماهه 210GB 98% 6% 4,450,000
128kbps 6 ماهه 180GB 98% 6% 3,840,000
128kbps 6 ماهه 120GB 98% 6% 2,620,000
128kbps 6 ماهه 30GB 99% 6% 1,100,000
128kbps 6 ماهه 18GB 99% 6% 795,000
128kbps 3 ماهه 105GB 98% 4% 2,270,000
128kbps 3 ماهه 90GB 98% 4% 1,960,000
128kbps 3 ماهه 60GB 98% 4% 1,340,000
128kbps 3 ماهه 30GB 99% 4% 870,000
128kbps 3 ماهه 15GB 99% 4% 560,000
128kbps 3 ماهه 9GB 99% 4% 405,000
128kbps 1 ماهه 35GB 98% - 795,000
128kbps 1 ماهه 20GB 98% - 470,000
128kbps 1 ماهه 10GB 99% - 305,000
128kbps 1 ماهه 5GB 99% - 195,000
128kbps 1 ماهه 30GB 98% - 690,000
1024kbps 1 ماهه 5GB 99.9% - 305,000
2048kbps 3 ماهه 150GB 99.5% 4% 5,120,000
2048kbps 3 ماهه 300GB 99% 4% 8,285,000
2048kbps 6 ماهه 18GB 99.9% 6% 1,430,000
2048kbps 6 ماهه 30GB 99.9% 6% 2,015,000
2048kbps 6 ماهه 60GB 99.9% 6% 3,170,000
2048kbps 6 ماهه 120GB 99.9% 6% 5,460,000
2048kbps 6 ماهه 300GB 99.5% 6% 10,055,000
2048kbps 6 ماهه 600GB 99% 6% 16,255,000
2048kbps 12 ماهه 36GB 99.9% 9% 2,780,000
2048kbps 12 ماهه 60GB 99.9% 9% 3,940,000
2048kbps 12 ماهه 120GB 99.9% 9% 6,170,000
2048kbps 12 ماهه 240GB 99.5% 9% 10,610,000
2048kbps 12 ماهه 600GB 99.5% 9% 19,560,000
2048kbps 12 ماهه 1200GB 99% 9% 31,620,000
128kbps 3 ماهه 5GB 99% 4% 290,000
128kbps 6 ماهه 10GB 99% 6% 520,000
128kbps 12 ماهه 15GB 99% 9% 870,000
256kbps 3 ماهه 5GB 99.5% 4% 345,000
256kbps 6 ماهه 10GB 99.5% 6% 615,000
256kbps 12 ماهه 15GB 99.5% 9% 1,020,000
512kbps 3 ماهه 5GB 99.9% 4% 410,000
512kbps 6 ماهه 10GB 99.9% 6% 705,000
512kbps 12 ماهه 15GB 99.9% 9% 1,155,000
1024kbps 3 ماهه 5GB 99.9% 4% 515,000
1024kbps 6 ماهه 10GB 99.9% 6% 910,000
1024kbps 12 ماهه 15GB 99.9% 9% 1,380,000
2048kbps 3 ماهه 5GB 99.9% 4% 625,000
2048kbps 6 ماهه 10GB 99.9% 6% 1,020,000
2048kbps 12 ماهه 15GB 99.9% 9% 1,580,000
128kbps 12 ماهه 10GB 99.5% - 660,000
128kbps 12 ماهه 50GB 99.5% - 1,410,000
2048kbps 12 ماهه 20GB 99.5% - 1,515,000
2048kbps 12 ماهه 50GB 99.5% - 2,585,000

ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده ها

هزینه گیگ مصرفی شما به شرح ذیل میباشد :

0. حجم اضافه نیم گیگ=22000 ریال

1. حجم اضافه 1گیگ=45000 ریال

2.حجم اضافه 3گیگ=135000 ریال

3.حجم اضافه 5گیگ=225000 ریال

4.حجم اضافه 10گیگ=400000 ریال

5.حجم اضافه 20گیگ=700000 ریال

6.حجم اضافه 50گیگ=1550000 ریال

 

تبصره یک : مبالغ فوق شامل  3.6%مالیات بر ارزش افزوده و 2.4% عوارض شهرداری می باشد .

 تبصره دو :. شرکت صبانت پرداخت هزینه 1000 تومان آبونمان مخابرات راخود به عهده می گیرد و کابران هزینه ای بایت این موضوع پرداخت نمی نمایند .

 تبصره سه : تخفیفات شامل : خرید سه ماهه 4% - خرید شش ماهه 6% - خرید یکساله 9% می باشد که در قیمت ها لحاظ گردیده است .

 تبصره چهار : کلیه قیمتها بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شده است.

 تبصره پنج: سرویسهای 512KBو1MB و 2MB فقط برای کاربران حقوقی ، جامعه علمی ، دانشگاهی و تحقیقاتی قابل ارائه  می باشد .

 تبصره شش : ترافیک مصرفی بین ساعات 1 تا 6 بامداد در تمامی روزهای هفته و برای همه سرویس ها رایگان می باشد به عیر از استانهای (تهران،خراسان رضوی، فارس ،

 اصفهان ) که ترافیک مصرفی بین ساعات 2 الی 7 بامداد رایگان می باشد.

 تبصره هفت : هزینه نصب برای تمام سرویس ها برابر 95000 ریال و هزینه دایری  جمع آوری (رانژه) مخابرات 50000 ریال می باشد .

 تبصره هشت : ضریب تسهیم کلیه سرویس ها ، یک به هشت می باشد .

تبصره نه : 25 درصد حجم ترافیک اضافی طبق مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات مربوط به حجم ارسالی بوده که در ترافیک سرویس ها لحاظ گردیده است .

 ضریب دسترسی : مشخص کننده امکان دسترسی مشترک به حداکثر خدمت های ارائه شده روی بستر شبکه صبانت باتوجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد .